Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων


Εισαγωγή


Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την εταιρεία «NAXOS RESORT BEACH HOTEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η Εταιρεία με την επωνυμία «NAXOS RESORT BEACH HOTEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και διακριτικό τίτλο “NAXOS RESORT” η οποία εδρεύει στον Άγιο Γεώργιο Νάξου, Τ.Κ. 84300, τηλ: +30 22850 26650, email: [email protected], website: https://naxosresort.gr/, εφεξής καλούμενη στο παρόν ως «η Εταιρεία», ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί εξωτερικούς παρόχους /εκτελούντες την επεξεργασία για τους σκοπούς της εγγραφής και κράτησης.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η εταιρεία είναι ο μοναδικός υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και καθορίζει τα συγκεκριμένα στοιχεία της επεξεργασίας. Υπογράφει επίσης σύμβαση με τα τρίτα μέρη στα οποία αναθέτει την επεξεργασία των δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται πάντα σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και απρόσκοπτα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), email: [email protected].

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας και συνοψίζονται στα εξής:


Α. Απλά Δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε εσείς, όπως:

Δεδομένα ταυτοποίησης (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να εμφανίζεται στο διαβατήριό σας ή σε άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης).

Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email).

Πρόσθετες πληροφορίες, όπως διεύθυνση, πόλη και άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε απαντώντας σε επικοινωνία μας ή συμπληρώνοντας κάποια φόρμα (σε έντυπη ή διαδικτυακή μορφή).

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με την ταυτότητά σας ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι απολύτως απαραίτητα για οποιαδήποτε συναλλαγή ή συμβατική σχέση με την εταιρεία και ότι ο τύπος και ο αριθμός των άλλων δεδομένων εξαρτώνται σε κάθε περίπτωση από τη σύμβαση που είτε έχει συναφθεί είτε πρόκειται να συναφθεί , και/ή στην προσφερόμενη υπηρεσία.

Σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να ενημερώνετε την εταιρεία εγκαίρως για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και μας έχετε υποβάλει με δική σας πρωτοβουλία, καθώς και να ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων σας.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

 • Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης και γενικά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχουμε απέναντί σας.
  Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας μετά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης. Προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και γενικά για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντί σας, χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας.
 • Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να προστατεύσουμε τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα
  Οι επιχειρηματικοί μας σκοποί, για τους οποίους χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου για να χειριστούμε αιτήματα ή παράπονα σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Επιπλέον, κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο της Εταιρείας μας, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας παρέχοντάς μας το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου, το email και οτιδήποτε άλλο θέλετε, προκειμένου να ενημερωθείτε και να λάβετε απάντηση από την εταιρεία μας το συντομότερο δυνατό. Μπορούμε επίσης να σας προσκαλέσουμε να ολοκληρώσετε έρευνες που πραγματοποιούμε για ερευνητικούς σκοπούς, αν και δεν χρειάζεται να τις απαντήσετε.
 • Για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας
  Εφόσον έχετε παράσχει την συγκατάθεσή σας, με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας μας ή είστε μέλος των εταιρικών πελατών μας, θα σας στείλουμε διαφημιστικό υλικό σχετικά με τις νέες υπηρεσίες και προσφορές μας.
 • Για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που μας επιβάλλονται από το νόμο
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, και ιδίως με την εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία, τις αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών αρχών. Επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να διερευνήσουμε καταγγελίες, να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε φαινόμενα απάτης, να αξιολογήσουμε την ακρίβεια των τιμών και να αξιολογήσουμε καταστάσεις που σχετίζονται με πιθανές απειλές για την ασφάλεια οποιουδήποτε ατόμου ή παραβιάσεις των όρων ή των πολιτικών μας.
 • Για τη διαφύλαξη των νόμιμων συμφερόντων μας και την προστασία ανθρώπων, αγαθών και εγκαταστάσεων με την εγκατάσταση και τη λειτουργία συστημάτων CCTV.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο για να το κάνουμε.
Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

(α) η ορθή εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και η παροχή των υπηρεσιών που επιθυμείτε να λαμβάνετε από εμάς βάσει της υφιστάμενης σύμβασης ή την ανάγκη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο προσυμβατικό στάδιο κατόπιν αιτήματός σας για να σας παρέχουμε υπηρεσίες στο πλαίσιο της συνεργασίας μας,

(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου: να διασφαλίσουμε την προστασία ανθρώπων, αγαθών και εγκαταστάσεων, την ασφάλεια του δικτύου, την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής της εταιρείας, την προστασία τους από κακόβουλο λογισμικό, την εκτέλεση εργασιών υποστήριξης των συστημάτων πληροφορικής, τη θεμελίωση, άσκηση και υπεράσπιση των νομικών μας αξιώσεων καθώς και για τη συνολική οργάνωση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ προς τους εταιρικούς πελάτες μας.

(γ) η συμμόρφωση μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο, όπως υποχρεώσεις από διατάξεις της εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας ή τις διατάξεις περί κοινωνικής ασφάλισης.

(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κλπ.

Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας;


Η εταιρεία «NAXOS RESORT BEACH HOTEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 • Προσωπικό της εταιρείας

  Πρόσβαση στα δεδομένα σας αποκτούν υπάλληλοι της εταιρείας μας που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και ικανοποίηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και την εκτέλεση των συμβάσεών σας με την εταιρεία, τηρώντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές ή επιβάλλονται από το νόμο.
  Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με τον υψηλότερο βαθμό εμπιστευτικότητας, καθώς οι υπάλληλοι που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν επαρκές και σημαντικό επίπεδο ευαισθητοποίησης για την προστασία των δεδομένων σας και δεσμεύονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας ή υπόκεινται σε κατάλληλες κανονιστικές υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου.
 • Κρατικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους
  Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να αποκτήσουν αρμόδιες κρατικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και επιτρέπεται από το νόμο, προκειμένου να εντοπίσουμε ή να αποτρέψουμε εγκληματικές πράξεις, παράνομες δραστηριότητες και καταστάσεις που σχετίζονται με πιθανές απειλές ασφάλειας οποιουδήποτε ατόμου ή παραβίαση των όρων και των πολιτικών μας.
 • Εξωτερικοί συνεργάτες, νομικοί σύμβουλοι, ελεγκτές, διαφημιστικές εταιρείες κ.λπ.
  Η εταιρεία, με σκοπό τη διαχείριση δικαστικών ενεργειών, τη θεμελίωση, άσκηση και υπεράσπιση των νομικών της αξιώσεων έναντι τρίτων, ενδέχεται να μεταφέρει τα δεδομένα σας σε εξωτερικούς δικηγόρους σε περίπτωση που η βοήθειά τους κρίνεται απαραίτητη για τη διαχείριση των σχετικών υποθέσεων και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εταιρείας.
  Επιπλέον, η εταιρεία χρησιμοποιεί εξωτερικούς παρόχους / εκτελούντες την επεξεργασία για σκοπούς εγγραφής, κράτησης και αποστολής ενημερωτικών δελτίων σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές.
  Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρία παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας για λογαριασμό της, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζει το νομικό πλαίσιο.
  Επιπλέον, η εταιρεία διασφαλίζει ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία πληρούν τις απαιτήσεις και παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα


Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρεία NAXOS RESORT BEACH HOTEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον αρμόδιο υπεύθυνο της εταιρείας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης:

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), email: [email protected].

Στις ως άνω περιπτώσεις, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

Δικαίωμα Καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η NAXOS RESORT BEACH HOTEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη NAXOS RESORT BEACH HOTEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν σε αυτή. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Εταιρείας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλούμενες αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές στην ιστοσελίδα μας.

Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή σας γίνεται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού.